Nasjonal standard for gradering av turer

Innovativ Fjellturisme AS har tatt initiativ til å lage en nasjonal standard for gradering av turer. Til grunn for prosjektet ligger en skiltstandard som angir form og innhold på startskilt og retningsvisere, og et graderingssystem som bygger på de fire graderingene som brukes både nasjonalt og internasjonalt om vinteren: Grønn, blå, rød og svart løype.

Turforslagene på SykkelStien.info vil bli gradert i henhold til de retningslinjer som Innovativ Fjellturisme AS har utarbeidet.

Hensikten med å gradere turene er blant annet:

  • Tilrettelegge for gode naturopplevelser for alle brukergrupper
  • Hjelpe brukerne til å velge hensiktsmessige turer ut fra egne forutsetninger. Dette er en avgjørende faktor for å sikre gode naturopplevelser
  • Fargekoder og skilt vil kunne informere om eventuell risiko forbundet med visse stier/løyper og på denne måten hindre at noen legger ut på en for krevende tur (sikkerhetsaspektet)
  • Gjennom et felles system vil brukerne kunne få samme type informasjon uavhengig av hvor i landet de er på tur.

SykkelStien.info målsetning ligger i samme gate: Ved å planlegge turen får syklisten en bedre turfølelse.

Gradering for tursykling

De ulike kategoriene finner du på Nasjonal standard for gradering av tursykling