Etappe 22: Fra Haugen postgård til Søndeled og Akland

Fra Haugen ble posten fraktet videre til Søndeled, som var tollerens gård i Øster-Risør. Her ble posten åpnet før den gikk videre til Akland. Sitat fra boka: På de tider av året hvor det ikke var mulig å benytte sjøveien, måtte postkaren "gaa et stort stykke Vest omkring til Lands over Biergene".

ANTATT RUTE

Fra Haugen postgård til Søndeled

Basert på diverese kilder er det usikkert om denne traséen har vært en postvei, men som syklist er den fortreffelig

FAKTABOKS

Traséen fra Haugen gård til Homme ble ikke funnet. Her syklet vi på Haugmoveien ned til Gamle E18 (Fv418). Ved Homme gård fikk vi informasjon om traséen til Vestlandske Hovedvei og fulgte denne ned til Gamle E18. Vi fikk også informasjon om en sti mot Søndeled som ble kalt "postveien". Denne stien vil bli utforsket senere.

HVOR GIKK VEIEN MELLOM HAUGEN OG AKLAND

Wergmanns litografi fra Søndeled 1835. <br>Kilde: Artikkel Kuben Arendal
Wergmanns litografi fra Søndeled 1835.
Kilde: Artikkel Kuben Arendal

Postveien fra Homme til Akland har variert gjennom historien. I følge Kjell-Olav Masdalens artikkel "Holtesund ferjestad", var det fram til 1808 ingen bro over Gjerstadvassdraget. Fra vest krysset veien først fjorden ved Søndeled og fulgte vassdraget på østsida av elva opp til Brøbervannet, der den krysset elva ved vadet kalt Tørkopp. Veien gikk så videre på vestsida av elva, i lange strekninger langs den gamle postveien, inntil den endelig krysset Holtefjorden med ferje mellom Heststeinen og Ferjestaden.

I Statens Vegvesens verneplan er det foreslått vernet Postvegen. Denne postveien var - i følge Statens Vegvesen, en kjøre-/ridevei fram til 1800. Her går postveien ikke innom Søndeled. Veien er 7 km lang og går mellom Hamne (Homme) og Bråten i et småkupert landskap. Små utbedringer er gjort, og der den går over mindre ujevnheter i terrenget, er det fylt ut med tørrmurer. Veien er i stor grad lagt i en rett linje, og følger således det franske byggeprinsipp der traseen ikke viker for bratte kneiker eller lignende. Over myrområder er det lagt ut trestokker. Enkelte steder er små fjellknauser sprengt vekk. Veien brukes i dag som turvei.

I 1647 ble det innført organisert postvesen i Norge, og innføringen av postruten mellom Oslo og Kristiansand omkring 1670 førte til at de eldre rideveiene stadig ble utbedret og vedlikeholdt.

Da man begynte å bygge den Vestlandske hovedveg omkring 1800, tok denne etterhvert over som hovedveien gjennom fylket. Som en del av postvegen ble denne parsellen stadig utbedret, og det antas at vegen var del av et arbeide som pågikk omkring 1790 til 1800 for å gjøre rideveien kjørbar.

Da ny kjørevei ble opparbeidet på begynnelsen av 1800-tallet, gikk denne ut av bruk som hovedvei.

TRASÉ FRA HOMME TIL SØNDELED PÅ ØSTSIDEN AV BRØBØVANN

Dette kan være traséen som ble brukt fram til 1808.

FAKTABOKS

Alternativ trasé Homme til Søndeled

Haugen gård
Haugen gård
Homme
Homme

Fra Søndeled til Akland

FAKTABOKS

  • GPS spor: https://ridewithgps.com/trips/36841208
  • Start: Søndeled
  • Stopp: Akland
  • Distanse: 5,5 km
  • Vanskelighetsgrad: Tidvis krevende bakker og underlag
  • Underlag: Steinete kjerrevei på flere strekninger.

Etappen fra Søndeled til Akland er av en helt annen karakter enn strekningen fra Hauger til Søndeled. Her er det krevende bakker og underlag, noe som resulterte i flere "trillepartier". Fra Søndeled sykler du sydover på gamle E18/Fv418, fram til innkjøring til Kvernvika. Du sykler langs Kverviktjerna (Blesvikveien) på asfalt fram til bom.

Bom ved Blesvikveien
Bom ved Blesvikveien

Turen går videre på kjerreveien som er stengt med bom.

Nå starter den krevende delen av turen. Underlaget er tidvis meget vanskelig å sykle på; store steiner og dype spor. Andre steder er det for bratt til å sykle både opp og ned.

Kjerreveien følger vannet og er "rødmerket"

Rødmerket langs Kverviktjerna
Rødmerket langs Kverviktjerna

På toppen blir kjerreveien bedre og underlaget gjør det mulig å sykle.

Nå følger en nedkjøring til Røed gård.

Røed gård
Røed gård

Lokalkjente fortalte oss at det tidligere var en sti/kjerrevei som gikk nærmere Østigardstjenn, men at denne "forsvant" med boligutbyggingen. Nærmeste løsning var å sykle opp til sandtaket ved Røed går (meget bratt stigning) og fortsette fram til Akland gård på gamle Sørlandske.

Opp bakken fra Røed gård
Opp bakken fra Røed gård

Etappen ender på Akland postgård

Akland gård
Akland gård

Stor takk til Ole Jakob for lokalkunnskap og turfølge!

Les videre om andre postetapper.