Etappe 2: Fra Ramstad til Asker gård

Etappen følger i hovedsak Nasjonal sykkelvei nr. 1. Lengre partier av Kongeveien er i dag E18 og kan ikke sykles.
Steinar

FAKTABOKS

KONGEVEIEN I ASKER OG BÆRUM

Drammensveien ble opprinnelig bygget som Kongevei mellom Kongsberg og Christiania, altså primært en «Kongsbergvei» og ikke en «Drammensvei». Det var således behovet for en kjørbar vei fra Kongsberg, der det var gjort sølvfunn i 1623, til Christiania, som lå bak byggingen av veien og ikke primært behovene for en forbindelse mellom Christiania og Bragernes. Dette avspeiles også i det forhold at den ble bygd fra Kongsberg og østover, til nærmeste havnemulighet som var Drammenselva ved Hokksund. På den måten kunne man på raskeste måte dra nytte av den nye veien, og strekningen Kongsberg–Hokksund stod ferdig til bruk omkring 1630. Siden fortsatte veibyggingen østover, først til Bragernes og siden videre østover til Christiania. Det tok imidlertid ytterligere nesten 40 år før den var ferdig utbygd på hele denne strekningen.

Gjennom Asker og Bærum måtte Kongeveien passere Lysaker og Sandvika; dette var steder som fra siste del av 1500-tallet fikk et betydelig oppsving i kjølvannet av de mange vannsagene som etter hvert ble oppført i Lysakerelva og Sandvikselva, og i Sandvika var fremfor alt trafikken til og fra Bærums Verk av betydning. Det ble bygd broer på Kongeveien begge steder; de tidligere rideveiene fra Oslo og vestover hadde krysset de to elvene lenger nord. Kilde: Lokalhistoriewiki.

Gunnar Tveit antar i sin rapport "Kongevei og andre Drammenske hovedveier i Asker og Bærum" at kongeveien fra Sandvika mot Slependen "forsvant" med utbyggingen av jernbanen. Jeg forsøkte å følge det "franske prinsipp" og syklet over Jongskollen. Det er anlagt en gang-/sykkelvei fra Sandvika/Skatteetatens nye kontorer, parallelt med jernbanen over E16. Du følger Jongsåsveien og Jongsbruveien fram til Slependveien.

1 Miil fra Christiania
1 Miil fra Christiania. Gml. Drammensvei 160, Blommenholm
Informasjonsskilt Blommenholm Vel
Informasjonsskilt Blommenholm Vel, Gml. Drammensvei 160.
Informasjonsskilt Blommenholm Vel
Informasjonsskilt Blommenholm Vel.
Informasjonsskilt Blommenholm Vel
Brataas husmannsplass.
Informasjonsskilt Asker og Bærum Historielag
Informasjonsskilt Asker og Bærum Historielag.
Informasjonsskilt Asker og Bærum Historielag
Malmskrivergården.

ASKER GÅRD

Asker er en navnegård i Asker, samlet i en klynge sør for kirken, tidligere kalt Askerbyen. Det opprinnelige navnet Askar er flertall av trenavnet ask. Det var to Asker-gårder med flere bruk også i middelalderen. Begge gårdene hadde sine største arealer vest for Askerelva og strakte seg helt til det som kan ha vært opprinnelig grense mot Lierskogen. Samlingen av gravhauger ved kirken strekker seg ned til gårdene. Det er gjort flere løsfunn fra stein- og jernalder.

Gjennom gårdene gikk oldtidsvei fra Syverstadstranda vestover til Lier og en annen sørover til Røyken. Om vinteren gikk den over Bondivann og Gjellumvannet.

Kongeveien mellom Kongsberg og Christiania førte gjennom gårdene.

Gårdene hadde kvern i Askerelva, registrert i 1690. De to Askergårdene var ikke av bygdas største, men hadde sentral beliggenhet i veiknutepunktet nær kirken. De tilhørte begge Hovedøya kloster før reformasjonen.

Fra 1600- til 1800-tallet er det dokumentert skjenkested, gjestgiveri og postgård på stedet.

Funksjonene skiftet mellom brukene på Østre og Vestre Asker. Gårdene var engasjert i kalkproduksjon. Sjur Asker leverte 2,4 tonn til Akershus festning i 1602. Omkring år 1600 var Henrik Asker bygdelensmann. Kilde: Lokalhistoriewiki

Hovedbygningen på Østre Asker gnr. 2/1.
Øvre Asker gård
Øvre Asker gård i dag.

ASKER MUSEUM: KUNSTNERDALEN

Turen går gjennom "Kunstnerdalen" hvor Asker Museum ligger. Et besøk i ekteparet Garborg sitt hjem Labråten kan være vel verdt.

Garborgs hjem Labråten.
Garborgs hjem Labråten. Kunstnerdalen, Asker

JOHAN CHRISTOFFER VOGELIUS

Gunnar Tveit forteller i sin rapport "Kongevei og andre Drammenske hovedveier i Asker og Bærum" om Johan Christoffer Vogelius (1728-199) som var sogneprest i Asker og Bærum. Han omtales som "veikontruktør og veibygger". Han bygget og utbedret veisystemet fra Lysaker til Lierdelet.

På min tur traff jeg to eldre damer som kunne fortelle at Vogelius hadde anlagt den fine alléen som går fram til Asker kirke fra Jansløkka skole (Kirkeveien). Som "ekte" askerværinger hadde de også noen fine historier om "Oxford street" hvor Askers finere folk holdt til. "Oxford street" er Askerveien som går fra Askergårdene ned til sentrum av Asker.

Ved Asker kirke har Vogelius fått en minnestøtte.

Minnestøtte Johan Christoffer Vogelius.
Minnestøtte Johan Christoffer Vogelius.